About 8+GOALS

“ Open je hart ”

Dat is de boodschap die 8+goals ons wil laten horen. Dit initiatief ter bevordering van de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties organiseert evenementen en happenings om de gelatenheid en onverschilligheid tegenover extreme armoede te bestrijden. Door de interesse van de media en van ons te wekken, herinnert het de leiders aan de dringende noodzaak van de verwezenlijking van die doelstellingen.

See Show

Wat zijn de 8 millenniumdoelstellingen?

1 honger en extreme armoede uitroeien

Meer dan één miljard mensen leven nog in extreme armoede terwijl wij daarentegen in een periode van grote welvaart leven. En hoewel de financiële crisis de wereldwijde financiën sterk in de war heeft gebracht, moeten de toegetreden landen, zowel arm als rijk, hun verplichtingen nakomen om een einde te maken aan die problematische situatie.

Meer info

Recente gegevens over de kosten voor levensonderhoud in de ontwikkelingslanden zouden onze perceptie over de omvang en de spreiding van de armoede in de wereld goed kunnen veranderen. De regelmatigheid van de economische groei die werd waargenomen in alle ontwikkelingsgebieden wijst er echter op dat de armoede in 2007 neigde te verminderen. De doelstelling om vóór 2015 het bevolkingspercentage dat met minder dan een dollar per dag moet overleven te verminderen, blijft binnen handbereik.

Sinds 1990 wordt de extreme armoede in een ontwikkelingsland gemeten aan de hand van een standaard die de armoededrempels voorstelt zoals die werden geregistreerd in de armste landen ter wereld. Die norm bedroeg aanvankelijk een dollar per dag en de internationale armoededrempel werd daarna vastgelegd op 1,08 dollar per dag.

De vermindering van de armoede is afhankelijk van voltijds en aanvaardbaar werk voor iedereen. Het aantal arme werknemers met een baan heeft weinig kans om te verminderen wanneer de productiviteit niet verhoogt.

Gedurende de laatste tien jaar is de productiviteit met minstens 4% per jaar verhoogd in Zuid-Azië, Oost-Azië en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten. Zo is het aantal armen met een baan in die drie regio’s verminderd. De over het algemeen zwakke en onregelmatige vooruitgang van de productiviteit in sub-Saharisch Afrika daarentegen heeft er niet voor gezorgd dat personen met een baan in deze regio aan de armoede konden ontsnappen.

Eshop

2 De universele basisopleiding

De basisopleiding zet de deur open voor persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid. De tijd waarin deze doelstelling niet wordt gerealiseerd, riskeert elke actie in de ontwikkelingslanden te leiden tot nog meer afhankelijkheid en instabiliteit.

Meer info

De scholing stijgt in het basisonderwijs, maar niet voldoende om te garanderen dat alle kinderen een complete cyclus zullen beëindigen vóór 2015.

Om die doelstelling te bereiken komt het aantal nieuwe onderwijzers die sub-Saharisch Afrika zal nodig hebben vóór 2015 overeen met het volledige huidige lerarenkorps in de regio.

In sub-Saharisch Afrika was in 2008 minstens een kwart van de kinderen op lagere-schoolleeftijd niet geschoold. De opleiding van een kind is cruciaal. Maar de voortzetting van die opleiding is echter even belangrijk en meer dan 30% van de kinderen geven op vóór het laatste jaar. In weerwil van al die uitdagingen is de scholingsgraad tussen 1999 en 2008 in veel regio’s vooruitgegaan:

  • + 18% in sub-Saharisch Afrika
  • + 11% in Zuid-Azië
  • + 8% in Noord-Afrika

De ongelijkheid tussen de seksen vermindert eveneens binnen de ongeschoolde bevolking. Maar andere gegevens tonen ook dat de kinderen van het platteland twee keer meer kans hebben om niet geschoold te zijn dan de kinderen in stedelijke gebieden.

Armoede vormt het grootste obstakel voor de opleiding, maar er zijn eveneens sociale en culturele hinderpalen. In veel landen wordt de opleiding van meisjes en mindervalide kinderen beschouwd als minderwaardig en dat versterkt een fenomeen van mensen die naar de rand van de maatschappij worden geduwd.

Eshop

3 De gelijkheid van de seksen bevorderen

Vrouwen... Sommigen komen in opstand om zich te laten horen of erkennen... In veel landen zijn ze eveneens de voornaamste troef voor de ontwikkeling. Maar een groot deel van hen heeft zelfs vandaag nog geen toegang tot onderwijs, werkt slechts zelden buiten de landbouw en kan niet worden verkozen.

Meer info

De gelijkheid van de seksen, onderdeel van de mensenrechten, staat centraal in de verwezenlijking van de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling (MDO). Zonder die gelijkheid kunnen noch honger noch armoede noch ziekte worden overwonnen. Vrouwen een gelijkwaardige macht geven voor inspraak bij de beslissingen die hun leven beïnvloeden, van het gezin tot de hoogste regeringsinstanties, dat is hen de sleutel tot zelfstandigheid geven.

Van 2000 tot 2006 is in alle ontwikkelingsgebieden de scholingsgraad bij meisjes op basisschoolniveau sneller vooruitgegaan dan bij jongens. Toch vertegenwoordigen de meisjes nog 55% van de ongeschoolde kinderen.

De deelname van vrouwen aan arbeid in de bezoldigde niet-landbouwkundige sector is gestegen. In bepaalde gebieden krijgen vrouwen stilaan toegang tot bezoldigde arbeid op een gelijkwaardig niveau als de mannen of zelfs op een hoger niveau, in het geval van het GOS.

In weerwil van een grotere parlementaire participatie zijn de vrouwen aanzienlijk afwezig op de hoogste bestuursniveaus. In januari 2008 telde men zeven vrouwen per 150 verkozen staatshoofden en acht vrouwen per 192 regeringsleiders in de lidstaten van de Verenigde Naties.

Eshop

4 Kindsterfte verminderen

Onze eerste herinneringen zouden we op vijfjarige leeftijd hebben. Veel kinderen wereldwijd zullen die leeftijd echter niet eens halen. Vóór 2015 moeten we de kindsterfte met twee derde terugdringen. En daar kan beter vandaag mee worden gestart.

Meer info

In 2006 zijn de jaarlijkse sterftecijfers bij kinderen jonger dan vijf jaar voor het eerst in de geschiedenis onder de grens van tien miljoen gegaan. Toch sterven er jaarlijks miljoenen kinderen omwille van vermijdbare oorzaken en dat is onaanvaardbaar. Een kind dat geboren wordt in een ontwikkelingsland heeft dertien keer meer kans om te sterven tijdens zijn vijf eerste levensjaren dan een kind dat wordt geboren in een industrieland.

Onvoldoende vooruitgang met betrekking tot de overleving van kinderen wordt weerspiegeld in het gebrek aan sanitaire basisvoorzieningen in bepaalde gebieden van ontwikkelingslanden.

De voornaamste oorzaken van kindersterfte – longontsteking, diarree, malaria en mazelen – kunnen gemakkelijk worden vermeden door eenvoudige verbeteringen van basisgezondheidsdiensten en ingrepen.

In 2006 werd bijna 80% van de kinderen op onze planeet systematisch ingeënt tegen de mazelen. Dat resultaat is zeker opmerkelijk, maar de inspanningen zouden moeten verdubbelen om te verzekeren dat elk kind immuun wordt en om vóór 2015 de doelstelling van 90% minder sterfte door de mazelen te bereiken.

Eshop

5 De gezondheid van de moeder verbeteren

De meesten van ons zien het moederschap als een vreugde die één, twee of zelfs drie keer voorkomt in een mensenleven en dat wanneer we het zelf willen. Voor anderen staat dit gelijk met bevallen tijdens de kindertijd, in slechte omstandigheden, in lijden of eenvoudigweg in droefheid wanneer iemand moeder, kind of beiden verliest. Kunnen wij dat hier aanvaarden? Zeker niet.

Meer info

De hoge sterftecijfers bij moeders blijven onaanvaardbaar in talrijke ontwikkelingslanden wereldwijd. In 2005 stierven meer dan 500 000 vrouwen tijdens hun zwangerschap, tijdens hun bevalling of gedurende de zes weken na de geboorte.

Op wereldvlak is de moedersterfte tussen 1990 en 2005 teruggedrongen met minder dan een percent per jaar – een aanzienlijk lager cijfer dan de 5,5% die noodzakelijk is om het doel te bereiken.

De verhouding zwangere vrouwen in de derde wereld, die tijdens hun zwangerschap minstens één keer werden onderzocht, is vooruitgegaan van een beetje meer dan de helft in het begin van de jaren negentig tot bijna drie vierde een decennium later.

De onbevredigde behoeftes inzake gezinsplanning – het verschli tussen het uitgesproken verlangen van een vrouw om een zwangerschap uit te stellen of geen kinderen te hebben en het doeltreffende gebruik van voorbehoedsmiddelen – werden teruggedrongen in de meeste landen waarin de trends merkbaar zijn. In alle gebieden bleef die behoefte vooral in de armste gezinnen het minst bevredigd.

Eshop

6 Ziektes bestrijden

Hoe kan iets onvoorspelbaars worden vermeden? Het instinct heeft geen boodschap aan ziektes. Mensen wel, wanneer ze op de hoogte zijn, en wanneer ze weten wat te doen om ze te vermijden. Daarna moeten ze daar de middelen voor krijgen en indien nodig ook verzorgd worden.

Meer info

Dagelijks raken bijna 7500 personen besmet met hiv en sterven 5500 personen door aids omdat ze geen toegang hadden tot diensten voor de preventie en behandeling van hiv. Achter die verbazingwekkende cijfers gaan echter enkele bemoedigende initiatieven schuil die kleine overwinningen in de strijd tegen aids mogelijk maakten.

In 2007 leefden naar schatting 15,5 miljoen vrouwen en 15,3 miljoen mannen wereldwijd met hiv in vergelijking met respectievelijk 14,1 miljoen en 13,8 miljoen in 2001.

Het aantal gevallen en aangegeven overlijdens door malaria daalde met meer dan 70% tussen 2000 en 2006.

In 2006 heeft tuberculose naar schatting 1,7 miljoen personen gedood en 14,4 miljoen personen waren besmet met de ziekte, waarvan ongeveer 9,2 miljoen nieuwe gevallen.

Eshop

7 Een duurzaam milieu verzekeren

De demografische druk en onze energieverslindende levensstijl weegt steeds meer op de planeet. De toegang tot drinkbaar water blijft ook problematisch want het is een ontwikkelingsfactor van sloppenwijken. Om de komende jaren voor te bereiden, moet snel actie worden ondernomen.

Meer info

Van 1990 tot 2005 zag de wereld 3% van de bossen verdwijnen: een gemiddelde vermindering van 0,2% per jaar. De ontbossing, voornamelijk te wijten aan de omvorming van bossen in landbouwgronden in ontwikkelingsgebieden, gaat verder in een alarmerend tempo - ongeveer 13 miljoen hectare per jaar.

Naast het verlies van biodiversiteit wordt jaarlijks tussen 18 en 25% van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door de ontbossing, die zo een belangrijke factor wordt in de klimaatverandering.

Sinds 1990 is het aantal personen in ontwikkelingsgebieden die verbeterde sanitaire voorzieningen gebruiken met 1,1 miljard verhoogd, waarbij Zuidoost-Azië en Oost-Azië de opmerkelijkste verbeteringen optekenen. Om het doel te bereiken moet het aantal personen dat gebruik maakt van sanitaire voorzieningen de komende zeven jaar echter verhogen met ongeveer 1,6 miljard.

In 2006 had 96% van de stedelijke bevolking van ontwikkelingsgebieden toegang tot verbeterde bronnen van drinkbaar water, tegenover 78% van de plattelandsbevolking.

De afwezigheid van verbeterde saneringsystemen en het watergebrek zijn twee van de vier factoren die de stedelijke sloppenwijken kenmerken. Eenvoudige en goedkope tussenkomsten om die gebreken weg te werken, zouden de levenskwaliteit van de inwoners van sloppenwijken aanzienlijk verbeteren.

Eshop

8 Ontwikkelingssamenwerking opbouwen

Ontwikkelingshulp financieren op wereldvlak is geen gemakkelijke taak. De financiële crisis heeft de wereldhulp sterk doen dalen tot minder dan de door de Verenigde Naties beoogde 0,7% van het bruto nationaal product. Bovendien is voor een snellere ontwikkeling van de arme landen nood aan fysieke infrastructuren en communicatie. Pas door een verbetering van die samenwerking kan ook de situatie verbeteren.

Meer info

De wereldhulp blijft onder het doel van de Verenigde Naties, namelijk 0,7% van het bruto nationaal product (bnp) van de leden van het ontwikkelingscomité van de OESO. Over het algemeen is de overheidssteun voor ontwikkeling afkomstig van de ontwikkelde landen in 2007 gedaald met 0,28% van hun gecombineerd bruto nationaal product.

Voor een snellere ontwikkeling door een verbetering van hun productie en commerciële vaardigheden hebben de ontwikkelingslanden nood aan technische bijstand en andere vormen van steun, zoals de creatie van infrastructuren.

Internetverbinding zal de derde wereld helpen de doelstellingen te realiseren met betrekking tot gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid en vermindering van armoede. Op het einde van 2006 hadden 1,2 miljard personen een internetverbinding – nauwelijks meer dan 18% van de wereldbevolking. Maar de digitale kloof blijft nog diep.

Eshop